Ing. Quido Kratochvíl

Překlady Aj - Čj / Čj - Aj
Translations English - Czech / Czech - English
Běžný text a text specializovaný na oblast
požární ochrany a bezpečnost průmyslu.
Ověření/korektura textu přeloženého do angličtiny/Vámi zadaného rodilým mluvčím. Soudně ověřené překlady neprovádím.
Common text and text specialized in the branch of Fire Protection and Safety of Industry. Native speaker proof-reading of the text translated into English/your text. Probate translations are not provided.
Cena překladu za normostranu (30 řádek na stránku, 
60 úhozů na řádek) se pohybuje od 120 ,- Kč
dle náročnosti textu a formátu předlohy.
Maximální počet normostran za den je 4.
The price per Standard Page translation (30 lines on a page,
60 strikes per a line) runs from 120 Czech Crowns
according to the complexity of the text
and the form of the original.
Maximum number of Standard Pages per day is 4.

Kontakt/Contact

quido.kratochvil@centrum.cz
(quido.kratochvil@seznam.cz)
Tel.: 776 158 577
http://mujweb.cz/www/bezpecnost

Seznam MOSTecko  Centrum